Elizondo

Elizondo at the White House following a meeting.

Elizondo at the White House following a meeting.