Elizondo

Elizondo at the White House following a meeting.