Peroxisome team

Peroxisome team

The peroxisome team, from left: Ji Jing, Durga Tripathi and Jiangwei Zhang